វីដេអូគំរូ – Sample Video

Price

$50.00
6 months of access

Introduction

មូលដ្ឋានអាគ័រ – Basic Chords

មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការវាយចង្វាក់ – Basic Strumming Patterns

ហាត់លេងបទចម្រៀង

គ្រួសារអាគ័រ – Family Chords